6.09.2010

Portfolio

- View more on Flickr


name: OLE
size:  170 x 135 cm
tecnic:  mix midia on canvas
2009    name: BABI                                   name: BARBA
    size:  170 x 135 cm                      size:  170 x 135 cm
    tecnic:  mix midia on canvas         tecnic:  mix midia on canvas
    2010                                            2010
    name: TEVO
    size:  170 x 135 cm
    tecnic:  mix midia on canvas
    2009 
    name: PENDI                                 name: CORTI
    size:  170 x 135 cm                      size:  170 x 135 cm
    tecnic:  mix midia on canvas         tecnic:  mix midia on canvas
    2010                                            2010